hero background

INTERNATIONAL SEMINAR JOURNEY TO EXCELLENCE 2023

Journey to Excellence 2023
Orlando Health, Florida, USA

samen op weg naar optimale professionele zeggenschap

VOORWOORD

Zorgorganisaties streven continu naar betere zorgverlening. Of het nu gaat om de interprofessionele zorg of specifiek de verpleegkundige zorg. De COVID-19-crisis heeft eens te meer aangetoond dat de stem van de verpleegkundige beroepsgroep nodig is. Door het goed organiseren van Professionele Zeggenschap kan die stem duidelijk klinken. Het gaat altijd om de beste zorg voor patiënten en cliënten. Ook jouw organisatie ontwikkelt zich in dit perspectief.

Wereldwijd worden Magnet Hospitals erkent als organisaties die een optimale invulling hieraan hebben gegeven. Dit komt tot uiting in bovengemiddelde resultaten in de zorg, tevreden verpleegkundigen en bovenal tevreden patiënten. Steeds meer Nederlandse zorginstellingen beseffen dit en laten zich inspireren door deze ziekenhuizen.

Orlando Health telt meerdere ziekenhuizen en biedt de unieke kans om zowel in de keuken te kijken van Magnet erkende ziekenhuizen als ziekenhuizen die zich daar naartoe ontwikkelen.

Elk ziekenhuis is op een ander punt van hun ‘Journey to Excellence’. Het is de bedoeling dat je gedurende deze reis hebt kunnen doorgronden wat deze ziekenhuizen hebben ontwikkeld, bereikt, wat zij daarvoor hebben gedaan en nog steeds doen. Met deze inzichten beoordeel je wat je eigen organisatie staat te doen om Professionele Zeggenschap te bevorderen en/of te versnellen.

Deze internationale seminar gaat verder dan een studiereis of een bezoek aan een collega ziekenhuis. Het is meer dan indrukken opdoen, kennis vergaren en netwerken. Dit bezoek aan de Verenigde Staten benutten jullie als processtap in de ontwikkeling van jullie organisatie. Het doel is dat jullie eind van de reis een plan van aanpak hebben, passend bij jullie context, fase van ontwikkeling en leer- en ontwikkelvragen. Dit plan kunnen jullie operationaliseren direct na terugkomst in de eigen organisatie.

Met behulp van expert- en procesbegeleiding door Roland Peppel van CC zorgadviseurs bouwen jullie gedurende de week jullie eigen plan op.

COVID-19

Natuurlijk is ook het Corona virus niet stilletjes aan ons voorbij gegaan. Door de Pandemie hebben we deze reis al twee keer moeten verplaatsen.

We hebben besloten de reis nu aan te bieden voor begin 2023 omdat er uit het veld vragen kwamen omtrent deze reis, welke in eerste instantie gepland stond voor November 2020. Er is in onze ogen dus weer ruimte om te kijken naar de toekomst. Een toekomst waarin het COVID-19 virus zeker in de zorg nog wel een onderwerp zal blijven, maar waar er ook gekeken moet worden naar hoe verder na Corona of met Corona. Juist nu is het belangrijk de nodige stappen te zetten om kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen.

Voor wie?

Organisaties die professionele zeggenschap voor verpleegkundigen optimaal willen vormgeven

Waar & wanneer?

Orlando, USA
18-25 maart 2023

Focus

Plan van aanpak realiseren t.a.v. het invoeren van professionele zeggenschap passend bij de context en de fase van ontwikkeling van de organisatie.

Via onderstaande link meldt u zich aan voor de reis Journey to Excellence 2023. De deadline voor individuele inschrijving is 1 november 2022. Voorinschrijving dient gedaan te worden voor 1 september 2022. Natuurlijk houden we alle ontwikkelingen rondom COVID-19 nauw in de gaten en zullen desnoods aanpassingen doen aan het programma.

Via onderstaande link kunt u zich definitief als deelnemer inschrijven of u kunt zich als organisatie voorinschrijven, wanneer u nog niet weet welke personen meegaan

Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij.

programma per dag

Na samenkomst op Schiphol, waar jullie door Ton Demper van DeTraCare ontvangen worden vliegen we met KLM aan het begin van de middag naar Orlando. Hier komen we in de middag aan. We worden naar het hotel gebracht, waar we ook dineren.

ZONDAG

Na het ontbijt beginnen we met een eerste gezamenlijke bijeenkomst. Je maakt kennis met de andere deelnemers. Je presenteert het ontwikkelingsstadium van jouw organisatie wat betreft Professionele Zeggenschap, verpleegkundig leiderschap, shared governance, Magnet-ontwikkeling en welke ambitie je hebt voor het plan dat je de volgende week presenteert aan het thuisfront.

We bespreken het weekprogramma, waarbij Roland de inhoudelijke accenten in de bezoeken toelicht. Je stelt vast hoe het programma zich verhoudt tot jullie ambitie.

De centrale issues en vragen worden in de ruimte, op de ‘Journey to Excellence wall’ zichtbaar geplaatst. Gedurende de gehele week voegen jullie je inzichten, antwoorden, dilemma’s etc. aan de thema’s op deze ontwikkelmuur toe, zodat deze voor elke deelnemer zichtbaar inzichtelijk zijn.

Na de meeting maken we een ontspannend uitstapje in de omgeving zodat we elkaar ook op sociaal vlak snel leren kennen. We dineren gezamenlijk onderweg.

We brengen deze dagen door bij Orlando Health. Orlando Health bestaat uit meerdere ziekenhuizen, waarvan er momenteel twee Magnet erkend zijn. We krijgen een kijkje achter de schermen van Orlando Health, maar natuurlijk ook het Magnet Concept. We worden hier ontvangen door de Nederlander Eugene Waterval, de Magnet Program Director. Hij heeft eerder de ontwikkelvragen van alle deelnemers ontvangen. Op basis daarvan is zoveel als mogelijk een maatwerkprogramma opgesteld. Naast een tour door de ziekenhuizen is er daardoor ook alle ruimte om medewerkers in de ziekenhuizen te ontmoeten en uiteenlopende bijeenkomsten bij te wonen. Alles erop gericht dat jullie zoveel mogelijk antwoorden vinden op jullie ontwikkelvragen.

Na afloop van iedere dag delen jullie onder leiding van Roland, jullie inzichten en vergelijken jullie deze met je eigen Nederlandse situatie. Wat zijn bepalende verschillen en wat zijn de overeenkomsten. Je geeft hier betekenis aan voor je eigen ontwikkeling en plan. Je zoekt de verdieping, wat kunnen we ervan leren en je stelt vast wat je van de dag verder mee kan nemen in de week.

’s Avonds diner en/of activiteit.

Er zijn deze dag meerdere keuzemogelijkheden. Deze dag volgt ieder in kleine groepjes zijn of haar eigen weg. Verdieping op Professionele Zeggenschap, professioneel leiderschap, Magnet of wellicht Pathway to Excellence is mogelijk door specifieke ontmoetingen c.q. bezoeken. We zullen de opties voorafgaand aan deze dag bespreken op basis van de individuele wensen.

‘s Avonds dineren we nabij het hotel. We nodigen hiervoor ook onze gastheren en dames uit.

De dag staat in het kader van het eigen plan. Je kan op eigen manier daaraan werken. Je kunt gebruik maken van de ‘Journey to Excellence wall’. Je kan samenwerken met de andere deelnemers en Roland kan geconsulteerd worden. In de middag presenteren jullie het plan dan aan elkaar en kunnen jullie anderen helpen door tips en tops te geven over het plan.

Met Roland en Ton wordt de week geëvalueerd.

In de loop van de middag vertrekken we weer naar de luchthaven van Orlando, vanwaar we terugvliegen naar Amsterdam.

Aan het einde van de ochtend komen we aan op Schiphol en zit een enerverende reis erop.

Na het weekend even bij te komen is het tijd om het plan in de eigen organisatie te implementeren.

kosten opzet

De prijs voor deze werkweek is € 5695 per persoon.

De prijs is inclusief:

 • Intercontinentale vlucht economy class
 • Verblijf op basis van eigen kamer inclusief WIFI en ontbijt
 • Alle maaltijden
 • Een drankje tijdens maaltijden
 • Vervoer ter plaatse
 • Studieprogramma
 • Aangegeven culturele uitstapjes
 • Begeleiding vanuit DeTraCare en CC-Zorgadviseurs
 • Dagelijkse seminars door Roland Peppel
 • Diverse gastspekers

De prijs is exclusief:

 • Verzekeringen
 • Privé uitgaven
 • Overige drankjes
 • kosten ESTA
 • eventuele privé verlengingen van het programma

De opzet

De opzet bestaat uit drie onderdelen, in grote lijnen als volgt:

 1. Ter voorbereiding vindt er een check-in plaats waarbij jullie de doelen, ontwikkel- en leervragen inventariseren en delen met Roland Peppel en Ton Demper. Op basis hiervan vindt aanscherping in het programma plaats.
 2. Gedurende de week bezoek je diverse ziekenhuizen waar je presentaties bijwoont,  relevante interessante ontmoetingen hebt en waar werksessies plaatsvinden. Op basis van jullie doelen gaat de groep regelmatig uiteen waardoor maatwerk zoveel als mogelijk gerealiseerd wordt.
 3. Iedere dag is er een gezamenlijke bijeenkomst, begeleid door Roland Peppel. In deze bijeenkomst deel je als groep de ervaringen met elkaar en werk je samen met je collega aan je eigen plan. Na thuiskomst is er een workshop gepland in je eigen organisatie waar het plan gedeeld wordt met collega’s en opvolging van het plan plaats kan vinden. Desgewenst kan Roland Peppel daaraan bijdragen.

DOELSTELLINGEN

Het aantrekkelijke van deze werkweek is dat het een op maat gemaakte processtap is in de ontwikkeling van professionele zeggenschap van jouw organisatie. Het gaat een studiereis voorbij. Het is een week gericht op planvorming door werkbezoeken, reflectie, kennisdeling en verdieping.

Mogelijke specifieke doelen zijn inzicht in/verdieping in/exploratie van:

 • resultaten en effecten (voor patiënten, verpleegkundigen en organisaties).
 • werking van professionele zeggenschapstructuren, waaronder de functie en soorten van councils.
 • inhoud en de achterliggende motivatie van activiteiten en modellen.
 • leiderschapstrajecten, programma’s voor managers, councilvorming.
 • verantwoordelijkheden en rollen (verpleegkundigen, CNO, managers, bestuurders, dokters, opleiders, wetenschappers, VAR’s/VSB, etc).
 • ontwikkelhistorie van organisaties.
 • succes- en faalfactoren.
 • veranderkundige implicaties, strategieën, do’s en don’ts.
 • de kracht van het Professionele Praktijk Model.
 • shared governance als besturingsfilosofie en als structuur.
 • professsionele zeggenschap in relatie tot de strategie van de organisatie.
 • Interdisciplinaire samenwerking
 • Magnet-orientatie.

Voorwaarden

 • Een wezenlijk onderdeel van deze werkweek is het delen van kennis. De deelnemers zijn gedurende deze werkweek daartoe bereid.
 • Organisatiebrede oriëntatie en interprofessioneel: Dit houdt in minimaal 2 deelnemers, maar bij voorkeur 4 deelnemers per organisatie: vertegenwoordiging van de verpleegkundige beroepsgroep en vertegenwoordiging vanuit management/bestuur/staf. Allen zijn in een leidende positie wat betreft de ontwikkeling of werking van bijvoorbeeld professionele zeggenschap, excellente zorg, verpleegkundig leiderschap en/of shared/professional governance.

Hier komen dichterbij de reis de leerdoelen van de deelnemers te staan, zodat je op voorhand al iets van elkaar kunt opsteken.

Fact Sheet

Orlando Health at Glance*

Capacity
 • Acute Care Hospitals: 8
 • Affiliated/Joint Venture Hospitals: 1
 • Number of Beds: 2,400**
Medical Education
 • Faculty: 147
 • Residents: 275
 • Residency Programs: 7
 • Fellowship Programs: 17
People
 • Team Members: 20,000+
 • Physicians on Staff: 3,000+
 • Employed Physicians: 550+
Patients*
 • Total Admissions (w/o newborns): 98,615
 • Total Births: 15,411
 • Total Surgeries: 63,126
 • Total Outpatient Visits: 767,575
 • Total Emergency Visits: 381,250
 • Total Trauma Cases: 5,213

Roland Peppel

Roland Peppel, partner bij CC zorgadviseurs, is ruim 20 jaar betrokken bij de ontwikkeling van Professionele Zeggen­schap in Nederlandse zorgorganisaties. De afgelopen 10 jaar hebben meer dan 200 zorgorganisaties een beroep gedaan op CC zorgadviseurs om hen bij uiteenlopende vraagstukken aangaande Professionele Zeggenschap te ondersteunen. Eerst gericht op de ontwikkeling van verpleeg­kundige adviesraden, gevolgd door de rolontwikkeling van verpleegkundige stafbesturen en integratie van professionele vakgroepen. De laatste jaren betrekken organisaties Roland ook bij hun organisatiebrede ontwikkeling van Professionele Zeggenschap, bijvoorbeeld bij het vorm en inhoud geven aan shared of professional governance. In dit kader adviseert hij Verpleegkundige/Professionele (advies)raden/stafbesturen, vakgroepen, Raden van Bestuur, CNO’s, staf en management.

Regelmatig wordt hij door organisaties gevraagd voor een ‘Magnet-oriëntatie’. Ook begeleidt hij internationale reizen voor organisaties op dit gebied.

Ook spreekt hij regelmatig op symposia over deze thema’s.

Hij hecht grote waarde aan kennisdeling en maakt sinds 2021 podcasts Professionele Zeggenschap.

Roland is lid van diverse netwerken op het gebied van Professionele Zeggenschap.

Voordat Roland zich toelegde op Professionele Zeggenschap werkte hij jaar in de zorg. Zo werkte hij als (IC/CCU) verpleegkundige, en heeft ruime ervaring als verpleegkundig manager. Als verplegingswetenschapper ontwikkelde hij bij het NIZW (Vilans) mede belevingsgerichte zorg. In 1998 nam hij zijn ervaring mee naar het adviesvak bij CC zorgadviseurs.

DeTraCare is onderdeel van DeTra. Al sinds 2002 bestaat DeTra in zijn huidige vorm en organiseren wij studiereizen voor iedereen in de Zorg.Dit kan zijn voor onder andere verpleegkundigen, artsen, bestuurders of verzekeraars. In 2017 hebben we de naam DetraCare in gebruik genomen, omdat we hiermee meer laten zien wat we doen. Met ons wereldwijde netwerk kunnen we vrijwel alles op het gebied van studiereizen binnen de org organiseren. We houden hierbij rekening met de laatste thema’s en trends en vinden voor ieder onderwerp de beste bestemming.

Een reis bij DetraCare is een echte werkreis. Zoveel mogelijk leren in zo weinig mogelijk tijd. In de zorg zijn tijd en geld nu eenmaal schaars. Dit laatste draagt ertoe bij dat wij de reizen die we aanbieden zo scherp mogelijk willen prijzen.

#COVID-19

Natuurlijk is ook het Corona virus niet stilletjes aan ons voorbij gegaan. Met een volledig klantenbestand in de zorg zagen we de vraag volledig instorten. En je gaat midden in de Corona crisis niet de mensen benaderen die het zo druk hebben.

We hebben besloten de reis nu weer aan te bieden omdat er uit het veld vragen kwamen omtrent deze reis, welke in eerste instantie gepland stond voor November 2020. Er is in onze ogen dus weer ruimte om te kijken naar de toekomst. Een toekomst waarin het COVID-19 virus zeker in de zorg nog wel een onderwerp zal blijven.

Desondanks weten we ook dat de situatie rondom het virus onzeker is. Daarom zullen we voor de reis direct een alternatieve datum plannen in maart 2023. Bij inschrijving wordt ervan uitgegaan dat je indien de reis in September geen doorgang kan vinden mee gaat in Maart.

We zullen het ook zeker een onderdeel van de reis laten worden. Niet vaak is iedereen op de wereld bezig met dezelfde problemen binnen hun zorginstelling.

Logistiek gezien zullen we de reis ook, waar nodig aanpassen aan de op dat moment geldende COVID-19 regels, zowel de in Nederland geldende regels als de In de VS geldende regels.

We hebben enkele voorwaarden opgenomen in verband met COVID-19:

 1. Indien de studieweek in verband met COVID vanuit DeTraCare wordt uitgesteld, dan geldt jouw aanmelding ook voor deze alternatieve datum of het alternatieve programma. Mocht je niet mee willen op deze alternatieve datum of het alternatieve programma dan bedragen de annuleringskosten 25% van de reissom plus eventuele kosten die aan het vliegticket vastzitten.
 2. DeTraCare zal het Seminar enkel uitstellen indien dit niet anders kan. Zolang het plaats kan vinden, gaat hij gewoon door
 3. indien je zelf besluit alsnog niet mee te gaan met de studieweek om een andere reden dan uitstel vanuit DeTraCare, dan hameren we de vastgestelde 100% annuleringskosten. m.a.w. COVID-19 is geen vrijbrief om te aller tijden onder deelname uit te komen.
 4. Indien nodig zorgen wij voor zelftesten op locatie.

COVID vaccinaties zijn voor de USA verplicht.